Licenční podmínky

DŮLEŽITÉ! ČTĚTE POZORNĚ: Tyto licenční a všeobecné podmínky jsou smlouvou mezi společností TOFO SOLUTIONS s.r.o. (dále jen Dodavatel) a Vámi (fyzickou nebo právnickou osobou – dále jen Odběratel) a týká se softwarového produktu a služeb iCashPOS. Pro používání tohoto softwarového produktu je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami této smlouvy.

Softwarový produkt iCashPOS je chráněn autorskými zákony, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Softwarový produkt se neprodává, nýbrž se pouze uděluje licence k jeho užívání. Rozsah použití licence je vymezen následujícími podmínkami:


Základní ustanovení

 • Dodavatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem autorských práv k vytvořenému účetnímu programu pod názvem iCashPOS, včetně souvisejících znalostí a vědomostí k jeho užití, a je oprávněn s tímto dílem samostatně a bez jakýchkoliv omezení nakládat, a to bez následných právních vad takovéhoto jednání.
 • Licence se sjednává jako licence nevýhradní ve smyslu ust. § 47 odst. 2 Aut. zák.
 • tofoPOS je možné pořídit formou prodeje nebo pronájmu a lze jej provozovat na serverech odběratele nebo v cloudu na serverech dodavatele.
 • Přistupovat k systému smí:
  • zaměstnanci odběratele
  • zaměstnanci právnické nebo fyzické osoby, která je majetkově propojena s odběratelem
  • v případě účetní firmy mohou přistupovat zaměstnanci Odběratele
  • pokud jsou prováděny programátorské či implementační práce, smí po dobu jejich provádění přistupovat dodavatelská (vývojářská) firma
  • externí účetní, který zpracovává účetnictví odběrateli a nebo jeho majetkově propojené osobě
 • Licence na SOFTWAROVÝ PRODUKT se vydává na produkt jako celek. Jeho součásti nelze oddělovat pro použití na více než jednom POČÍTAČI (serveru).
 • Ustanovení se vztahují i na následné inovované verze, protože původní úplný produkt a inovovaný produkt jsou pokládány za jednu nedělitelnou jednotku
 • Licence je dále nepřenosná a nelze ji dále převádět ani prodávat. Ve vyjímečných případech může Dodavatel přechod povolit a za tuto operaci bude účtován poplatek dle platného ceníku.
 • Odběratel souhlasí s tím, aby Dodavatel shromažďoval a užíval technické informace o konfiguraci shromážděné v souvislosti s poskytováním služeb podpory Software. Tyto informace je oprávněn užít výlučně ke zlepšení Software nebo k poskytnutí služeb customizace Software dle požadavků Odběratele a nebude je zveřejňovat způsobem, který by mohl vést k identifikaci Nabyvatele třetími osobami.
 • Odběratel bere na vědomí, že Software může obsahovat technické prostředky (Digital Rights Management – DRM), které zabraňují nezákonnému použití Software nebo jeho použití v rozporu s Licencí.
 • Dodavatel může využít úhrady plateb pro úhradu starších závazků a nemusí tak respektovat variabilní symbol platby.
 • V případě neuhrazených závazků odběratele po splatnosti, mohou být pozastaveny veškeré práce a služby dodavatele do doby úhrady. Prodlení při placení oddalují všechny dohodnuté termíny za služby.
 • V případě prodlení s platbou je dodavatel oprávněn pozastavit službu a za opětovnou aktivaci si účtovat poplatek dle aktuálního ceníku.
 • Navazující služby, které jsou zpoplatněné a řídí se aktuálním ceníkem zveřejněným na www.tofoPOS.cz/cenik/.
 • Dodavatel je oprávněn změnit ceny předmětu této smlouvy, přičemž změny se budou oznamovat na webových stránkách Dodavatele (www.tofoPOS.cz/cenik/), a to nejpozději jeden měsíc před účinností nové výše ceny. Zároveň s oznámením změn na webových stránkách dodavatel neprodleně odešle na e-mailovou adresu odběratele oznámení o změnách. Odběratel je v takovém případě oprávněn smlouvu vypovědět s účinností ke dni změny ceny. Pokud Odběratel neodešle dodavateli sdělení o výpovědi smlouvy nejpozději 7. den předcházející účinnosti změny ceny, má se zato, že smlouva trvá dále a smluvní strany se dohodly na nové výši ceny.
 • Dodavatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy správce počítačového systému Odběratele.
 • Odběratel je povinen na své náklady zajistit instalaci poskytnutého předmětu smlouvy a zajistit po technické stránce jeho udržování.
 • Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých v souvislosti s jejich právním vztahem.
 • Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem.

Podmínky provozu na pc či serverech klienta

 • Serverovou (resp. lokální instalaci) můžete instalovat pouze na jednu pracovní stanici nebo síťový server. Do tohoto serveru bude nahrán licenční soubor. Klientskou část lze instalovat na libovolné množství počítačů. V případě online verze zajistí instalaci a nahrání licence Dodavatel.
 • O provoz systému se v této variantě stará Odběratel (resp. osoba jím pověřená). Tato osoba musí být k takovému provozu způsobilá, zodpovídat za provoz a řešení případných problémů dle dokumentace tofoPOS, dokumentace k databázovému server MySQL. Dodavatel nenese zodpovědnost za případné škody a ani jejich řešení.

Podmínky provozu v cloudu

 • V případě provozu v cloudu je pro ukončení této části služby nutné službu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která běží od měsíce následujícího po měsíci, kdy byla podána výpověď.
 • Klient musí mít zaplacenou záruku resp. pronájem. V opačném případě nebude služba poskytnuta a neprodloužení služby Záruka se bere jako výpověď ze strany klienta.
 • Odběratel je povinen uchovávat v tajnosti své přístupové údaje k Software a chránit je před zneužitím ze strany třetích osob. V případě porušení této povinnosti odpovídá Odběratel za veškeré škody, které budou Dodavateli nebo dalším nabyvatelům Licence zneužitím jeho přístupových údajů způsobeny. Odběratel je také zodpovídá za kvalitu přístupových hesel.
 • Dodavatel se zavazuje provádět pravidelné zálohování alespoň 1x denně.
 • Dodavatel se zavazuje, že systém bude mít alespoň dostupnost 99,5% v období od 6:00 do 24:00. Za nedostupnost se považuje výpadek delší než 2 minuty. Pokud bude dostupnost nižší, získá Objednatel kompenzaci v této vyši: Dostupnost aplikace v intervalu <99% – 99,5%) – sleva za 3 dny užití služby, Dostupnost aplikace v intervalu <95% – 99%) – sleva za 10 dní užití služby, Dostupnost aplikace nižší než 95% – sleva 100% z ceny licence za celý kalendářní měsíc. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou dodavatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (například zásah vyšší moci, povodně, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, odpojení serveru ze strany třetích osob apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb dodavatele (například údržba hardware, aktualizace software apod.).

Podmínky pořízení formou pronájmu

 • V případě pronájmu je pro ukončení této části služby nutné službu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která běží od měsíce následujícího po měsíci, kdy byla podána výpověď.
 • Pokud není uhrazena cena pronájmu nebo byla služba vypovězena, není klient oprávněn službu využívat.
 • Je možné měnit rozsah licence (počet uživatelů, variant) vždy od následujícího fakturačního období. Požadavky na změnu rozsahu zasílejte na obchodní oddělení e-mailem (www.tofoPOS.cz/technicka-podpora/). Změny budou platné po potvrzení změny objednávky pracovníky Dodavatele.
 • Z pronájmu lze přejít na formu prodeje tak, že dodavatel umožní ponížit prodejní cenu licencí o 60% zaplacené částky za uhrazený pronájem licencí do maximální částky 60% z výsledné ceny licení.
 • Po dobu pronájmu, který není v prodlení s úhradou, je platná služba Záruka (viz níže).

Přístup k datům tofoPOS po ukončení nájemní smlouvy

 • Data vedená v systému nejsou ve vlastnictví Dodavatele, který je má pouze v úschově pro provoz systému.
 • Při využití online (cloudové) verze si může Odběratel kdykoliv stáhnout aktuální zálohu svých dat.
 • Záloha je v čitelném formátu, který lze použít pro pozdější zpracování (obvykle je ve formátu zálohy PostgreSQL).
 • Lze využít bezplatnou tofoPOS start pro otevření dat pro náhled účetních dat. V tomto případě jsou přístupné jsou pouze základní účetní výstupy a fakturace. Toto omezení výchází z omezení tofoPOS start.

Podmínky pořízení formou prodeje

 • Licence k používání systému se uděluje na dobu neurčitou.
 • Zakoupením licence získává klient právo k čerpání služby Záruka na 12 měsíců.
 • Po uplynutí služby Záruka je klient oprávněn používat software tofoPOS i nadále. Není oprávněn čerpat Technickou podporu a využívat Záruční podmínky.
 • Klient si může prodloužit službu Záruka na dalších 12 měsíců. Cena se řídí aktuálním ceníkem tofoPOS. Pokud uplynul méně než rok od konce služby Záruka, je nutné uhradit tuto Službu od termínu konce předchozí služby Záruka. Pokud uplynul více než rok, je nutné uhradit za přeskočené roky 60% ceny služby Záruka do maximálně výše 80% pořizovací ceny software tofoPOS dle aktuálního ceníku.

Záruční podmínky

 • Dodavatel poskytuje záruku všem klientům, kteří mají platnou službu Záruka (viz výše dle formy pořízení – pronájem nebo prodej) v tom smyslu, že po správné instalaci na počítači nebo pracovní stanici uvedené v návodu bude software pracovat podle programových instrukcí. Pokud software tofoPOS při provádění programových instrukcí v rámci záruční doby selže, Odběratel může požadovat výměnu programové licence u dodavatele. Jako důvod pro reklamaci nemůže být považována nepřipravenost na legislativní úpravy, které vstoupily ve známost až po udělení licence k užívání.
 • Na programátorské práce a přizpůsobené moduly (uložené dotazy, tisky, reporty, …) je záruka 6 měsíců. Po uplynutí této záruky nemusí být garantována kompatibilita s novými verzemi tofoPOS.
 • V případě migrace dat pro Odběratele je na správnost převedených dat záruka 3 měsíce. Odběratel je povinen je důkladně zkontrolovat. Následné připomínky budou účtovány Odběrateli dle platného ceníku.
 • Odběratel potvrzuje, že se zcela seznámil s rozsahem funkčnosti aplikace a považuje jej za dostatečný a úplný a s tímto stavem souhlasí. Pokud má Odběratel připomínky k rozsahu funkčnosti, musí být tyto připomínky jako součást první fakturace. Na případné pozdější připomínky nemusí a nebude brán zřetel.
 • Po dobu platnosti služby Záruka je klient oprávněn aktualizovat na novější verze software tofoPOS.

Technická podpora

 • Odběrateli s platným pronájmem (uhrazeným) nebo platnou zárukou, je poskytována bezplatná technická podpora.
 • Odběratel při kontaktu technické podpory uvede číslo zákazníka (ČZ) nebo jméno firmy, která licenci zakoupila.
 • Technická podpora je poskytována telefonicky nebo e-mailem.
 • Technická podpora je poskytována pouze v pracovní době uvedené na www.tofoPOS.cz/kontakty
 • Technická podpora je poskytována pouze na oficiálních kontaktních místech (více na www.tofoPOS.cz/kontakty).
 • Použití jakékoliv jiné formy se nepovažuje za správné a technická podpora nebude poskytnuta.
 • Pokud Odběratel vyžaduje reakci, musí vždy použít e-mailové podání. Telefonické se nepovažuje za dostatečné.
 • Obvyklá reakce je do dvou pracovních dnů od podání. Reakce může být i delší a není nijak garantována.
 • Technická podpora řeší především tyto body:
  • Nestandardní situace při instalaci programu
  • Problémy spojené s provozem programu funkčního charakteru (Program nepracuje dle definovaných pravidel v nápovědě)
 • Pro využití technické podpory se předpokládá základní znalost programu (např. studiem dokumentace nebo absolvováním školení).
 • Technická podpora nezajišťuje účetní poradenství.
 • Technická podpora může Odběratele odkázat na dokumentaci resp. placené školení, které řeší danou problematiku.

Uplatnění záruky

 • Odběratel musí svůj nárok plynoucí ze záruky uplatnit písemně u Dodavatele nejpozději do třiceti (30) dnů po uplynutí záruční lhůty.

Náhrada

 • Dodavatel poskytuje záruku 12 měsíců na provoz software v souladu s uživatelskou dokumentací. Odpovědnosti za vady se výrobce může zbavit bezplatným zasláním opravené verze uživateli. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným provozováním software v rozporu s podmínkami, uvedenými v uživatelské dokumentaci. V případě jakékoliv škody vzniklé uživateli nebo třetí osobě přímo nebo nepřímo na základě používání software, je případná odpovědnost výrobce za tuto škodu výslovně podmíněná jeho zaviněním, a případná výše náhrady škody v žádném případě nebude vyšší, než je pořizovací cena software (resp. pronájem).

Ochrana informací

 • Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a o skutečnostech o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb Odběrateli a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Odběrateli způsobit škodu, zejména se dodavatel zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se klientů Odběratele.
 • Dodavatel není oprávněn zasahovat do obsahu dat vytvořených Odběratelem.
 • Ustanovení předchozích odstavců se nevztahuje na případy, kdy má Dodavatel informační povinnost stanovenou zákonem, respektive kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomuto zákonem.
 • Odběratel uděluje tímto Dodavateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním vlastních osobních nebo identifikačních údajů, když tento souhlas je postupován dobrovolně na dobu neurčitou a Odběratel si je vědom toho, že jej může odvolat pouze písemně.

Změny licenčních a všeobecných podmínek

 • Dodavatel je oprávněn Licenční a všeobecné podmínky průběžně novelizovat. Znění změn a doplňků, resp. úplné znění novelizovaných Licenčních a všeobecných podmínek, Dodavatel zveřejní na svých webových stránkách www.tofoPOS.cz/licencni-podminky. Dodavatel vyrozumí Odběratele o novelizaci Licenčních a všeobecných podmínek a o způsobu jejich zveřejnění písemně (např. e-mailem) a to nejpozději patnáct (15) dní před datem účinnosti takové novelizace. Odběratel je povinen se s novelizovanými Licenčními podmínkami seznámit. Neprojeví-li Odběratel do patnácti (15) dní po doručení sdělení o novelizaci písemně výslovný nesouhlas s novelizovanými Licenčními a všeobecnými podmínkami a užívá-li nadále Software, příp. další služby poskytované Dodavatelem, stává se nové znění Licenčních a všeobecných podmínek závazným pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to s účinností ode dne určeného v příslušné novelizaci Licenčních a všeobecných podmínek.

Ochrana osobních údajů

Některé údaje, poskytnuté při využívání tohoto serveru, produktů a služeb společnosti TOFO SOLUTIONS s.r.o., se sídlem Plzeň 1 - Severní Předměstí, Na Roudné 210/135, PSČ 301 00, IČ: 291 59 130, zapsané v OR u rejstříkového soudu v Plzni (dále jen „TOFO SOLUTIONS s.r.o.“), mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Společnost TOFO SOLUTIONS s.r.o. se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila.


Použití registračních informací

 • Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.
 • Při používání produktů tofoPOS mohou být zasílány na servery společnosti TOFO SOLUTIONS s.r.o. a dále uchovávány údaje pro kontrolu správného využívání licencí (identifikátor licence, IP adresa, datum a čas, operační systém, identifikátor počítače).
 • TOFO SOLUTIONS s.r.o. si vyhrazuje právo sledovat míru používání software a verze software, které zákazníci používají.
 • Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
 • Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společností TOFO SOLUTIONS s.r.o. a Internet Info s.r.o. a nejsou poskytovány třetím osobám.
 • Společnost TOFO SOLUTIONS s.r.o. může dočasně poskytnout data třetí osobě pro zpracování kampaně. Po dokončení kampaně budou data u třetí strany smazána.
 • Společnost TOFO SOLUTIONS s.r.o. si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje zákazníků k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití produktů a služeb. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto informací ze strany společnosti TOFO SOLUTIONS s.r.o. kdykoliv zakázat použitím odhlašovacího formuláře.
 • Veškeré údaje získané od uživatelů (zákazníků) slouží výhradně k účelům společnosti TOFO SOLUTIONS s.r.o.. Společnost TOFO SOLUTIONS s.r.o. tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává dalším osobám.
 • Společnost TOFO SOLUTIONS s.r.o. učiní maximum pro to, aby ochránila data uživatelů před zneužitím. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Práva uživatelů tohoto serveru, produktů a služeb společnosti TOFO SOLUTIONS s.r.o.

 • Podle Zákona má každý uživatel (zákazník), jenž poskytl osobní údaje společnosti TOFO SOLUTIONS s.r.o., právo písemně požádat společnost TOFO SOLUTIONS s.r.o. o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm společnost TOFO SOLUTIONS s.r.o. zpracovává.

Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího TOFO SOLUTIONS s.r.o., popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje TOFO SOLUTIONS s.r.o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

Na žádost Kupujícího TOFO SOLUTIONS s.r.o. poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu TOFO SOLUTIONS s.r.o., jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, TOFO SOLUTIONS s.r.o. v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu TOFO SOLUTIONS s.r.o. zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá TOFO SOLUTIONS s.r.o. za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede TOFO SOLUTIONS s.r.o. v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

TOFO SOLUTIONS s.r.o. může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka). Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

III. Záruční podmínky

I. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: obchod@tofo.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Alze možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Kupující může zboží reklamovat osobně ve všech pobočkách prodávajícího, nebo odeslat poštou na adresu společnosti TOFO SOLUTIONS s.r.o. Je-li však v záručním listě zboží uveden autorizovaný servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní Kupující právo v autorizovaném servisním středisku (viz seznam autorizovaných servisů na www.tofo.cz v sekci „Autorizované servisy“).

IV. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

V. Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

VI. TOFO SOLUTIONS s.r.o. negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky Alzy neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla Kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li Alzou u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.

VII. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.

VIII. TOFO SOLUTIONS s.r.o. negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém, ledaže je taková funkčnost u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží funkční pouze s uvedeným seznamem či není funkční s uvedeným seznamem. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá TOFO SOLUTIONS s.r.o. žádnou zodpovědnost.

IX. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

a. mechanickým poškozením zboží,
b. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
d. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
e. pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
f. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
g. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
h. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
i. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
j. při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
k. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a Alzou výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

X. V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se Kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou (viz níže).

XI. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

XII. Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. počítač), ale nekorektní instalace software (operační systém, antivirový program), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (např. hry, viry) nedodané prodávajícím, nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta. V případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

XIII. Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, doporučujeme Kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. TOFO SOLUTIONS s.r.o. neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

XIV. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. TOFO SOLUTIONS s.r.o. upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. ZIP, CD). Záruka však tímto upozorněním není omezena.

XV. TOFO SOLUTIONS s.r.o. má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

LCD displej
Norma ISO 13406-2 - Jelikož se každý LCD displej skládá z minimálně 2,35 milionů subpixelů nebo tranzistorů (15"), není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely.

Norma stanovuje v souvislosti s vadnými pixely následující třídy:
Jsou rozděleny do čtyř tříd, tří typů vadných pixelů a dvou frekvenčních kritérií. Vadné pixely se mohou vyskytnout jako zářivé pixely, černé pixely nebo ztráta subpixelů (nebo blikající pixely). Frekvenční kritéria rozlišují zaprvé počet bílých nebo černých pixelů vyskytujících se v konkrétní oblasti (klastru) a zadruhé ztráty subpixelů nebo blikající pixely vyskytující se v klastru. Čtyři třídy určují maximální povolený počet chyb u každého typu vadných pixelů. LC displeje značky ADI, SONY, EIZO a většina dalších LCD na našem trhu jsou zařazeny do třídy II. To znamená, jestliže je počet těchto vadných bodů menší než deset, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 bílé body + 5 barevných bodů = max. 9 vadných), nevzniká zákazníkovi nárok na reklamaci či uplatnění práva z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz níže). V případě většího počtu vadných pixelů kontaktujte autorizovaný servis Vašeho LCD, případně prodejce.
IV. Vyřízení reklamace
Je-li Kupující-spotřebitel, o reklamaci TOFO SOLUTIONS s.r.o. rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady TOFO SOLUTIONS s.r.o. vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

TOFO SOLUTIONS s.r.o. vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace TOFO SOLUTIONS s.r.o. upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je TOFO SOLUTIONS s.r.o. oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.
V. Spotřební materiál
Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. cartridge, toner, tisková hlava, lampa projektoru, baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě sluchátek bývá životnost vždy 6 měsíců. Výjimkou jsou sluchátka, jež byla zakoupena jako samostatný produkt.

Konkrétně u lampy projektoru jsou uváděny dvě doby obvyklé životnosti - v měsících a zároveň v počtu hodin svícení lampy. Pro úspěšnou reklamaci potenciální vady, musí být splněny obě tyto podmínky. Jednotlivé obvyklé životnosti se liší dle výrobce a tak zde uvádíme aktuální seznam obvyklých životností lamp k jednotlivým typům projektorů:

HITACHI - 6 měsíců / 2000 hodin
EPSON - 3 měsíce / 500 hodin
ACER - 6 měsíců / 2000 hodin
BENQ - 3 měsíce / 2000 hodin (u produktů koupených před 1.7.2005) - 6 měsíců / 2000 hodin (u produktů koupených po 1.7.2005)
HEWLETT-PACKARD - řady 63XX, 7XXX a 90XX 12 měsíců / 4000 hodin - ostatní řady 3 měsíce / 1000 hodin
NEC - 6 měsíců / 1000 hodin
IBM - 3 měsíce

Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. TOFO SOLUTIONS s.r.o. vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

Výše uvedená obvyklá živostnost je Alzou vždy uvedena i u nabízeného zboží, jinak se nemá možnost této živostnosti dovolávat.
VI. Bezplatný servis
Na produkty prodávané s delší zárukou než 24 měsíců je zajišťován po uplynutí lhůty 24 měsíců tzv. bezplatný servis. V případě vady zboží po lhůtě 24 měsíců bude takový produkt přijat do servisu a bude opraven nebo vyměněn za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry. Pokud ani jedno z těchto řešení nebude možné, bude vystaven dobropis. Prodávající se zavazuje takovýto servis ukončit ve lhůtě 35 dnů od přijetí zboží – po uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit.
VII. Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2014 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách TOFO SOLUTIONS s.r.o. nebo jako dokument na www.pos.tofo.cz.